Magnífics vestigis arqueològics

Ciutadella i el seu terme municipal constituïxen una de les zones més riques en vestigis arqueològics de diverses èpoques. Entre les fites megalítiques, cal citar les nombroses coves naturals, ampliades i habilitades per l’home unes vegades per a servir d’estatge dels vius i, unes altres, dels morts. Existeixen interessants poblats troglodítics a Cala Morell, Torreta Saura i Sant Joan Gran. Algunes coves ostenten en les parets gravats rupestres, destacant les que poden contemplar-se a les d’Es Tudons, Són Toni Martí, Sant Joan i Tot Lluc. Hi ha també una cova, la de Santa Ana de Torralbet, que exhibeix pintures en color vermell, de gran valor arqueològic i artístic.

Torre Llafuda, Cala Morell, Torre Trencada, Torre Vella i Són Catlar són alguns dels seus exemples

Altres vestigis arqueològics de summe interès els constituïxen les muralles ciclòpies de Alfurinet, Torre Llafuda i Santa Rosa; Cala Morell i Macarella amb els seus reductes megalítics; les taules de Torre Llafuda (entrada gratuïta; km. 37 de la carretera general Maó-Ciutadella) i Torre Trencada;, Torre Vella, Son Angladó, Algaiarens, Alfurinet, És Tudons, Són Olivaret Nou, Són Catlar, Bella Ventura i el recinte de taula de Són Bernadí; la llinda trilítica de Són Saura Nou i el menhir aïllat de Torre Trencada (molt pròxima a la Torre Llafuda, a la qual s’ha d’arribar, o bé a peu travessant les tanques, o millor per l’antiga carretera Ciutadella-Maó, passades les cases de Cavalleria -Km. 39). És de destacar, en aquest sentit, la presència d’un sepulcre col·lectiu de l’Edat de Bronze: la Naveta d’Es Tudons. Es tracta d’un dels més famosos monuments prehistòrics de Menorca, situada en el quilometro 40 ja en les proximitats de Ciutadella. La cultura talaiòtica apareix representada en el terme de Ciutadella per l’existència de torres en general troncocòniques, unes massisses i altres amb corredor i càmera. Aquests talaiots de Ciutadella ocupaven, segons on estiguessin situats, diverses funcions. Unes vegades eren utilitzats com estatges -en la part inferior- i altres com sepultura, talaia o torre de defensa.

Entre els poblats prehistòrics, cap destacar el de Torre Vella i el de Són Catlar. En l’adreça que duu a l’Arenal de Són Saura, a l’esquerra del camí es troben les cases de Són Catlar, amb una important ciutat prehistòrica al costat. El jaciment està molt pròxim, però si hi ha dubtes n’hi ha prou amb preguntar als pagesos per ses pedres.

Des de Ciutadella parteix la carretera que, en adreça nord, condueix fins a Punta Nati avançant a través d’un inhòspit altiplà pedregosa. Poc després d’abandonar la població, a la dreta, es localitza el poblat talaiòtic de Torre Vella. Un dels talaiots ha conservat la càmera interior i, encara que precàriament, l’accés fins a ella.

Són així mateix molt nombrosos i interessants els vestigis romans, entre els quals descollen els originals nínxols sepulcrals en sentit vertical de Cala En Forcat. Es conserven així mateix diversos objectes romans d’interès, com un recipient circular de considerables dimensions Hort d’en Vigo de Tramuntana, monedes de diferents èpoques, tombes excavades en el sòl o en les parets de les coves, àmfores, llucanes, petites estàtues de bronze, anells amb segell i peces de ceràmica. Entre les restes deixades per terres de Ciutadella pels àrabs, cal citar l’almoinaret de l’antiga mesquita musulmana que és en l’actualitat el campanar de la catedral. Altres vestigis àrabs consistents en peces de ceràmica, peces monetàries i algunes sepultures.

Tota aquesta variada riquesa arqueològica existent en el terme municipal de Ciutadella contribueix a intensificar el interès turístic de l’antiga capital menorquina i les terres confrontants.